فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب  1380 - 1376

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب 1385-1382

مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت در امور بانوان1383-1381

زیبا کاظمیان

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^