معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : زیبا   کاظمیان

پست الکترونیکی : kazemian @ iaurasht . ac. ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

سوابق اجرایی

 

   عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی تمام وقت

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-03-01

زیبا کاظمیان

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^